Facebook

Vilkår og betingelser

Version 1.3 - Mai, 2021

§ 1 Indledning

Disse generelle vilkår og forretningsbetingelser regulerer bruken av Out2Camps markedsplass. Vær oppmærksom på at når du bruker markedsplassen inngår du en kontrakt med Out2Camp Nordic AB, 559310-7286.

Bruk av plattformen forutsetter at du har opprettet en brukerprofil. Hvis du ønsker å leie et kjøretøy må du først godkjennes av Out2Camp.

Eier må sørge for at det foreligger to kopier av utleverings- og returneringsskjemaene i kjøretøyet på tidspunktet for leieperiodens start. Skjemaene brukes til å notere antall kjørte kilometer, drivstoff, kjente skader og mangler, samt annet som er av betydning for leieforholdet. Skjemaene printes ut fra plattformen. Begge parter skal underskrive begge kopier ved leiestart samt leieslutt. Hver av partene beholder en kopi i tilfelle det skulle oppstå uoverensstemmelser. Eier må også huske på å la leier få det grønne kortet hvis kjøretøyet er en bobil.

§ 2 Definisjoner

 • Bruker: En fysisk person eller et selskap som har opprettet en profil på Out2Camp.
 • Eier: En bruker som leier ut et kjøretøy.
 • Leier: En bruker som leier et kjøretøy.
 • Kjøretøy: En campingvogn, bobil eller teltvogn til lovlig bruk på vei.
 • Leiekontrakt: Den avtalen som en leier og eier inngår gjennom bruk av plattformen for å leie et kjøretøy.
 • Utleverings- og returneringskjemaer: De formularer som leier og eier i fellesskap utfyller og underskriver før og etter leieperioden.
 • Leieperiode: Leieperiode i henhold til leieavtalen.
 • Servicegebyr: Den kommisjon som Out2Camp beholder av utleieprisen før eier blir kreditert.
 • Bookinggebyr: Det gebyr som legges på leieprisen til dekning av forsikring og administrasjonsutgifter i forbindelse med utleie.
 • Betalingsgebyr: Transaksjonsomkostninger som skal betales av leier.
 • Bookingforespørsel: En forespørsel fra en bruker om å leie et kjøretøy.
 • Leie: Prisen for å leie et kjøretøy inkludert muligheter som tilbys i plattformen, servicegebyr og bookinggebyr.
 • Utleiespris: Eiers prisforlangende for utleiekjøretøy inkludert alle ekstra ytelser levert av eier gjennom plattformen.

§ 3 Medlemskap

Ved opprettelse av en profil aksepteres disse forretningsbetingelsene.

Brukeren aksepterer å ikke registrere flere samtidige profiler. Brukeren er alene ansvarlig for å holde adgangskoden hemmelig.

§ 4 Ytelser

Brukerne får adgang til en markedsplass som formidler kontakt mellom brukerne med henblikk på at disse kan inngå avtale om leie av kjøretøy.

§ 5 Forsikring og forsikringskrav

Alle kjøretøyene som leies ut via plattformen skal være dekket av en ansvars- og kaskoforsikring som dekker kjøreområdet. Forsikringen er avhengig av hvor kjøretøyet er registrert, og om eier er en privatperson eller bedrift. I områder der Out2Camp har inngått avtale med et forsikringsselskap om dekning er denne forsikringen obligatorisk, og ytelsen blir automatisk oppkrevd sammen med betalingen av leie. Detaljer om det er plattformen eller eiers forsikringsdekning som gjelder fremgår av kjøretøyets visningsside. Det er kun eiers ansvar å sørge for at kjøretøyet er forsikret i leieperioden, og eier og leier aksepterer, at Out2Camp ikke kan stå til ansvar hvis manglende forsikringsdekning foreligger.

Leietaker skal ved booking av et kjøretøy verifisere sin identitet gjennom å laste opp et foto av førerkort og nasjonalt ID/pass eller ved å elektronisk signere sin booking med NemId/Bank ID. Out2Camp oppbevarer kopier av dokumentene i den utstrekning det er krav og lovgivning fra forsikringsselskaper og offentlige myndigheter som skal etterleves.

Hvis forsikringskravene ikke er oppfyllt, skal avtale om leie ikke inngås. Brukerne skal ikke inngå avtale om bruk av kjøretøyet som vil medføre at forsikringsdekningen faller bort. Det er eiers ansvar å kontrollere at forsikringskrav til enhver tid oppfylles.

Alle brukere skal gennemgå forsikringsbetingelserne innen avtalen om leie inngås. For obligatorisk forsikring formidlet av Out2Camp vil det linkes til forsikringsbetingelsene fra kjøretøyets visningside. For tilfelde der det kun er eierens egen forsikring som dekker har leier ansvaret for selv å anmode eier om å få slike opplysninger utlevert.

Plattformen er ikke forsikringstilbyder eller forsikringsagent, og mottar ingen form for provision i relasjon til forsikringen.

§ 6 Betaling

Alle betalinger skal foregå online via plattformen. Betalingen foregår ved at leier mottar en betalingsoppfordring når eier aksepterer leiers bookingforespørsel. Leier har deretter 48 timer til å betale. Det avtalte leiebeløpet, eksklusive service- og bookinggebyr, overføres til eiers saldo på plattformen etter leieperiodens slutt, deretter kan eier velge å trekke beløpet.

For å formidle kontakten via markedsplassen beregner Out2Camp et servicegebyr av prisen for hvert enkelt utleieforhold. Gebyret utgjør opp til 15 % unntatt moms, og belastes automatisk utleieprisen.

Eier har muligheten til å kreve et depositum som sikkerhet for bøter, bompenger og skader som ikke dekkes av forsikringen. Eventuelt depositum betales direkte av leier til eier i forbindelse med overlevering av nøklene, og refunderes av eier etter at leien er fullført.

Leier aksepterer at Out2Camp eventuelt oppkrever ytterligere omkostninger og eventuelt oppkrever dem så snart leieperioden utløper, som tillegg til leien, bl.a men ikke begrenset til, omkostninger, som vedrører:

 • Enhver bot av hensyn til straffende foranstaltninger.
 • Rengjøringsutgifter (hvis kjøretøyet returneres mer møkkete enn ved utlevering til leier).
 • Den selvrisiko som eventuelt gjelder ut i fra forsikringsavtalen.
 • Enhver bot og prosedyremessige omkostninger i forbindelse med parkering, trafikk og/eller andre overtredelser, bla.a men ikke begrenset til, alle veihjelpsutgifter eller omkostninger i forbindelse med en hjulsperre, som forekommer i løpet av leieperioden.
 • Et tap eller skade, som skyldes en brukers brudd på å overholde leiekontrakten.
 • Moms eller andre avgifter, som pålegges de beløp, som henvises til i dette punktet eller leien.
 • Ethvert forskudd som Out2Camp betaler.
 • Enhver omkostning, som skyldes gjeldsinndrivelse.

Eier aksepter, at hvis og i det omfang Out2Camp ikke er i stand til å inndrive de ytterlige omkostningene, er Out2Camp ikke forpliktet til å betale de pågjeldende ytterligere kostnadene til eier uansett underliggende årsak, herunder tilfeller der omkostningene ikke dekkes av forsikringsavtalen.

§ 7 Kansellering/avbestillingsregler

Både leier som eier har mulighet for å kansellere en booking.

Hvis eier må kansellere en betalt booking, tilbakebetales leietakers hele betaling.

Hvis leier ønsker å avbestille en betalt booking, bestemmer tidspunktet for avbestillingen sammen med avbestillingsregler i leiekontrakten hvor mye som skal refunderes. Refunderbart beløp er unntatt 2,5% av leieprisen som beholdes av Out2Camp for å dekke transaksjonskostnader.

Out2Camp forbeholder seg retten til å overstyre eierens avbestillingsregler, i tilfelle avbestillinger på grunn av eierens fravær eller mangler i leien.

Les mer om våre avbestillingsregler her

§ 8 Drivstoff og antall kjørte kilometer

Hvis ikke annet er avtalt, skal leier avlevere kjøretøyet med samme mengde drivstoff som ved leieperiodens start. For å kontrollere dette, bør partene i fellesskap notere mengden av drivstoff i utleverings- og returneringskjemaene.

Kjøretøyets kilometstand bør også noteres i kjøretøyets utleverings- og returneringsskjemaer ved leieperiodens start og avslutning.

Det er partenes eget ansvar å påse at differansen utlignes, hvis kjøretøyet avleveres med mindre drivstoff eller har kjørt flere kilometer enn avtalt. Out2Camp kan ikke stå til ansvar for eventuelle avvikelser, og refunderer ikke betalinger for forskjeller i leiers favør.

§ 9 Krav til avtalen mellom eier og leier

Eier kan fritt fastsette vilkårene for leiekontraken via sin annonse på plattformen. Eier kan dog ikke gi leier tillatelse til å bruke kjøretøyet på en måte som vil medføre at det ikke er forsikringsdekning eller å fravike plattformens generelle regler, som er angitt i disse vilkårene.

Videre inngår følgende ufravikelige krav i leiekontrakten:

Eier plikter at kjøretøyet er i forsvarlig stand og at det overholder alle lovkrav i forhold til sikkerhetsutstyr mv. Eier skal samtidig ha rett til å leie ut kjøretøyet som forutsatt i leieavtalen.

Eier plikter til å kontrollere at leier er i besittelse av et gyldig førerkort som gir myndighet til å føre et kjøretøy av den art, som leies ut. Eier skal likeledes sikre seg at leier ikke fremstår påvirket av alkohol, legemidler eller narkotika.

Leier erklærer ved overdragelse av kjøretøyet å ha undersøkt bremser, olje, vann, signalapparater, kjørelys og installasjoner. Leier er ansvarlig for at kjøretøyet alltid har tilstrekkelig olje og vann i utleieperioden.

Kjente skader og skraper skal føres inn i kjøretøyets utleveringsskjema, innen kjøretøyet overdras til leier. Utleveringsskjemaet skal utfylles i to eksemplarer, en kopi til hver av partene.

Leier er ansvarlig for eventuelle skader på kjøretøyet i hele leieperioden, herunder hvis kjøretøyets forsvinner eller havarerer, med mindre leier kan påvise at skaden allerede var til stede på tidspunktet for leieperiodens start. Hvis det oppstår tvil om hvorvidt en skade er oppstått mens kjøretøyet har vært i leiers varetekt, henvises det til utleveringsskjemaet. Leier er ikke ansvarlig for eventuel forhøyelse av eiers forsikringspremie eller tap av status som elitebilist eller lignende.

Med mindre annet er avtalt, skal leier tilbakelevere kjøretøyet i samme stand som ved overdragelse. Det antas i denne forbindelse at kjøretøyet ved leieperiodens start er rengjort og i rimelig god stand i forhold til alder og antall kjørte kilometer.

Eier er ansvarlig for å gjennomgå kjøretøyet for eventuelle invendige og utvendige skader ved retur. Det er eiers ansvar å sikre at eventuelle skader funnet ved gennomgang blir beskrevet i returskjemaet og underskrevet av både leier og eier. Det anbefales likeledes at skader, m nåred en gang skaden inntraff eller senest ved kjøretøyets retur, fotograferes som dokumentasjon. I tilfelle av stensprut bør kjøretøyet kjøres til et verksted umiddelbart etter at skaden er oppstått, skadesanmeldelsen utfylles umiddelbart. Hvis det oppstår mekanisk skade på kjøretøyet i utleieperioden, som leier ikke er ansvarlig for, refunderer eier den resterende leie samt resterende km eksklusive gebyrer til leier. Det er et krav at hendelsen rapporteres til plattformen umiddelbart, refusjon på vegne av eier foretas deretter.

Hvis kjøretøyet ikke kan kjøre eller får en skade som krever reparasjon av kjøretøyet for videre ferdsel skal leier kontakte veihjelp i henhold til veihjelp og alarmsentral tilknyttet utleiekjøretøyet.

Leier er ansvarlig for og skal betale drivstoffforbruk, fergebilletter, bompengeavgifter, veiavgifter mv. i leieperioden. Leier skal dessuten betale alle bøter og gebyrer som pålegges kjøretøyet, herunder for overtredelse av veitrafikkloven og for ulovlig parkering mens kjøretøyet er i leiers varetekt, bortsett fra slike tilfeller der eier har skyld.

Out2Camp forbeholder seg retten til å debitere leiers konto og heve direkte på leiers kort beløp til dekning av selvrisiko ved skader forårsaket av leier. Out2Camp kan ennvidere debitere beløp til dekning av bøter og avgifter som kjøretøyet har mottatt i leieperioden samt til dekning av utgifter forårsaket av leiers misbruk av kjøretøyet eller mislighold av leieavtalen.

Out2Camp forbeholder seg retten til å forlenge et utleieforhold på vegne av leier med de tilhørende omkostninger for leier, hvis leier ikke leverer kjøretøyet tilbake til rett tid.

Out2Camp forbeholder seg retten til å sende et krav direkte til leier hvis eventuelt depositum hos eier ikke kan inneholde utgifter som skal betales av leier.

§ 10 Markedsføring

Direkte eller skjult reklame og enhver annen form for markedsføring på Out2Camps hjemmeside fra brukere, på egne eller andres vegne, er ikke tillatt.

Enhver handling i strid med denne paragraf anses som en vesentlig misligholdelse av avtalen mellom Out2Camp og brukeren. Out2Camp forbeholder seg retten til å slette innhold på hjemmesiden og til å ta ytterligere retsskritt som Out2Camp anser for nødvendige som følge av disse overtredelser.

Brukere av plattformen aksepterer at Out2Camp kan kontakte brukerne direkte med tilbud og annen informasjon både fra Out2Camp samt dennes partnere.

§ 11 Brukerens særlige forpliktelser

Brukeren er ansvarlig for at oppgitte data er korrekte og at angivelse av data til Out2Camp ikke strider mod den til enhver tid gjeldende lovgivning eller tredjemannsrettigheter.

Brukeren er ansvarlig for at han eller hun ikke ved benyttelse av Out2Camps hjemmeside tilfører Out2Camps hjemmeside usedelig og strafferetsligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre Out2Camp samt andre brukeres software og hardware skade.

Brukeren er ansvarlig for å kun bruke plattformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. Out2camp forbeholder seg ved mistanke om misbruk retten til å analysere brukerens korrespondanse med andre brukere via plattformen samt å nekte brukeren adgang til plattformen.

Eiere må ikke avvise en leieforespørsel, lage et oppslag, fremsette en uttalelse eller pålegge andre vilkår basert på rase, farve, handicap eller formodet handicap, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religiøs tilhørighet, seksuel orientering, kjønsidentitet eller ekteskapelig status. Selv om en eier har lovlige og legitime grunner til å avvise en leieforespørsel, kan dette få et medlem av Out2Camp til å føle seg uvelkommen eller ekskludert. Eiere bør gjøre deres beste for å være imøtekommende overfor leiere uansett bakgrunn. Eiere som utviser et mønster i å avvise leiere fra nevnte kan suspenderes av Out2Camp.

Ved hjelp av brukeranmeldelser kan eiere og leiere dele sine opplevelser etter en avsluttet booking. Ethvert forsøk på å utnytte denne muligheten til å avpresse den annen part til noe de ikke er forpliktet til er misbruk av brukeranmeldelser, og ikke noe som er er tillatt på Out2Camp.

Brukeranmeldelser skal også utelukkende være relatert til en faktisk booking og skal ikke inneholde politiske, religiøse eller sosiale kommentarer, promotere skadelig aktivitet eller vold, være blasfemisk, vulgær, sjofel, truende eller diskriminerende eller krenke en annen persons rettigheter og privatliv.

§ 12 Ansvarsfraskrivelse for Out2Camp

Out2Camp er kun en mellommann som tilbyr en formidlingsplattform og påtar seg intet ansvar utover dette. Planleggingen, gjennomførelsen av og ansvaret for utleie avhenger alene av eier og leier. Bruken av Out2Camps formidling av utleie foregår derfor på brukernes eget ansvar. Likeledes hefter Out2Camp under ingen omstendigheter for utleie, som helt eller delvist har mislyktes.

Brukeren er innforstått med og aksepterer at Out2Camp ikke kan stå til ansvar for andres bruk eller fremsendelse av opplysninger på Out2Camps hjemmeside.

Out2Camp ansvarer ikke for ytelsens tilgjengelighet, feil eller ved reduksjon og/eller av tjenestens funksjonsudyktighet, herunder virus, tekniske feil og resultat.

Out2Camp ansvarer ikke for økonomiske tap og følgeskader; herunder særlig tekst, informasjon eller lenker som er opprettet av brukere i fritekst-felter på hjemmesiden.

Out2Camp hefter ikke for eventuelle oppståtte skader i forbindelse med formidlet utleie, det være seg før, under eller etter leieperiodens begynnelse og opphør. Hverken eier eller leier kan rette krav mot Out2Camp som følge av manglende oppfyllelse av forsikringskravene.

Out2Camps ytelse er gjennomført når brukeren har fått adgang til tilgjengelige kontaktdetaljer på Out2Camps hjemmeside som bruker har anmodet om med henblikk på utleie. Betalingsytelsen er videre gjennomført, når beløpet er overført fra leier til eiers saldo hos Out2Camp.

Det fremheves at eier og leier utelukkende kan avtale utleie som overholder gjeldende bekjentgjørelser.

Out2Camp er ikke ansvarlig for skattemessige, avgiftsmessige og momsmessige konsekvenser av leieavtalen og påtar seg ingen forpliktigelser til innberetning av leieinntekter til skattemyndigheter og andre myndigheter, ei eller innbetaling av skatt, moms og avgifter for eier eller heftelse for skatt, moms og avgifter. Denne plikten påhviler eier alene. Det er dermed eiers eget ansvar å få avklart de skattemessige konsekvenser av eventuelle leieinntekter, slik som faktureringsforpliktelser. Husk at inntekten ved utleie kan være skattepliktig.

§ 13 Databeskyttelse

Ved å melde deg som bruker av Out2Camp aksepterer du innsamling, behandling og bruk av dine personlige data som beskrevet i denne polycien.

For å kunne levere tjenestene via hjemmesiden er det nødvendig med oppføring av dine personlige data. Dine kontaktopplysninger er nødvendig for å opprette en konto. Det innebærer fornavn, etternavn, mobiltelefonnummer, e-post, kjønn, fødselsdato, land og et profilbilde innsendes til plattformen.

For å booke et kjøretøy og betale for en booking skal du identifisere deg med BankID eller laste opp en kopi av ditt førerkort, nasjonalt ID-kort eller pass, og du skal bruke ditt betalingskort eller foreta en bankoverføring for å fullføre en booking. Opplysningene brukes til å bekrefte at du oppfyller kravene, bekreftelse av din identitet og alder, til etterforskning i tilfelle av en hendelse og til behandling av utbetalinger.

For å tilby utleie av et kjøretøy må vi ha oversikt over ditt kjøretøys tilgjengelighet, registreringsnummer og ikke-personlige opplysninger om kjøretøyet skal innsendes og behandles av Out2Camp slik at ditt kjøretøy kan leies ut.

For å inngå en leiekontrakt skal kjøretøyets geografiske plasering angis. For å godkjenne en forsikringsavtale må Out2Camp overføre utleiedata til vårt forsikringsselskap. For å overføre betaling til eier kreves dessuten bank- og kontoopplysninger for å behandle betalingen.

For å overholde lokal lovgivning kan Out2Camp bli forpliktet til å behandle alle dine personlige data til andre formål enn dem som er beskrevet i denne polycien, for eksempel med henblikk på rettshåndhevelse.

For å forhindre svindel og misbruk behandler Out2Camp dine data med henblikk på registrering av svindel. For å sende informasjonsmeldinger som er nødvendige for å levere tjenestene, f.eks. SMS-meldinger er det også nødvendig med personlige data.

For å gjennomføre en booking er Out2Camp nødt til å dele relevante opplysninger mellem leier og eier.

Dine personlige data blir også gitt videre til tredjepartstjenesteutbydere, blant annet:

 • NEXMO - Utsendelse av SMS-beskjeder.
 • Criipto - For sikker eID verifisering.
 • Dansk Camping Union - Du gir samtykke til, at Out2Camp kan utveksle ditt DCU-medlemsnummer med Dansk Camping Union med formål om å bekrefte din status.
 • Forsikring - Du gir samtykke til at Out2Camp kan viderebringe alle opplysninger til vores forsikringsselskap i forbindelse med selskapets behandling av skader og til hjelp til selskapets taksering.

For å hjelpe våre partnere med å annonsere sine tjenester kan Out2Camp integrere sine tjenester på hjemmesiden eller bruke dine personlige data til å målrette tilbud og kommunikasjon.

Du finner de fullstændige om betingelserne om databeskyttelse, som gælder for brug af Out2Camps platform her.

§ 14 Endringer av vilkår

Out2Camp er berettiget til å endre disse vilkårene.

I tilfelle av endringer av ovennevnte vilkår vil endringene fremgå av Out2Camps hjemmeside.

§ 15 Øvrige bestemmelser

Såfremt en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene blir uvirksomme eller viser seg å ikke kunne gjennomføres er partene forpliktet til å treffe lovlige foranstaltninger som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene ikke er virksomme eller viser seg å ikke kunne gjennomføres, har dette ikke innflytelse på gyldigheten av de øvrige bestemmelsene

Enhver tvist mellom Out2Camp og en bruker avgjøres etter svensk rett.

Ved uoverensstemmelse mellom disse vilkårene og leieavtalen har disse vilkårene forrang.

Enhver tvist mellom eier og leier som ikke er beskrevet i Out2Camps regler og vilkår i leiekontrakten avgjøres av Out2Camp. Brukerne aksepter Out2Camps beslutning.